Reklamacje i zwroty

Zwrot

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy

zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od

umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana

przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

d) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik

i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem

świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo

odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj.:

Decohome Sp. z o.o. wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

a) w formie papierowej na adres Sprzedawcy: ul. Nadrzeczna 7A lokal C101A, 05-552 Jabłonowo,

b) drogą elektroniczną na adres: biuro@danadecohome.pl.

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu

sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do

prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować

o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.

2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w

tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie

internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z

żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia

przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru towaru.

5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia

złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres: ul. Żwirowa 90, 05-090 Wypędy.

6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania

z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Ostatnio oglądane